header2

הלכה ה – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה יד – דוד המלך כמשענת להלכות דף כ ט"ג עמ' 1278

תרגום

כתוב "ויתאו דוד ויאמר מי ישקיני מים מבור בית לחם" וגו'.  

ר' חייה בר בא אמר.  

הלכה צריך היה (לפתור).  

"ויבקעו שלשה".  

ולמה שלושה.  

שאין הלכה מתבררת פחות משלושה.  

"ולא אבה דוד לשתות".  

לא אבה דוד שתיקבע הלכה על שמו. 

"ויסך אותם לי'י".  

קבעה מסכת לדורות.  

"ופורץ לעשות לו דרך".

בר קפרא אמר.  

חג היה וניסוך מים היה והיתר במה היה.  

"ויבקעו שלשה".  

ולמה שלשה.  

אחד הורג ואחד מפנה הרוגים ואחד מכניס צלוחית בטהרה.  

כתוב אחד אומר "וינסך אותם לי'י".  

וכתןב אחר אומר "ויסך".  

מי שאמר "ויסך" מסייע לר' חייה בר בא.

מי שאמר "וינסך" מסייע לבר קפרא.  

ר' הונא בשם ר' יוסי. הילכות שבויים היה צריך (לפתור).  

ר' שמעון בן רבי אומר. בניין בית המקדש נתאוה.

האגדה

1   כת' "ויתאו דוד ויאמר מי ישקי' מים מבור בית לחם" וגו'.  

2   ר' חייה בר בא אמ'.  

3   הלכה נצרכה לו.  

4   "ויבקעו שלשה".  

5   ולמה שלשה.  

6   שאין הלכה מתבררת פחות משלשה.  

7   "ולא אבה דוד לשתות".  

8   לא אבה דוד שתיקבע הלכה על שמו. 

9   "ויסך אותם לי'י".

10 קבעה מסכת לדורות.  

11 "ופורץ לעשות לו דרך".  

12 בר קפרא אמ'.  

13 חג היה וניסוך מים היה והיתר במה היה.  

14 "ויבקעו שלשה".  

15 ולמה שלשה.  

16 אחד הורג ואחד מפנה הרוגים ואחד מכניס צלוחית בטהרה.  

17 כת' אחד או' "וינסך אותם לי'י".  

18 וכת' אחר אומר "ויסך".  

19 מאן דמר "ויסך" מסייע לר' חייה בר בא.

20 מאן דמר "וינסך" מסייע לבר קפרא.  

21 ר' הונא בשם ר' יוסי. הילכות שבויים נצרכה לו.  

22 ר' שמעון בר' או'. בניין בית המקדש נתאוה.

עיון קצר באגדה

הרקע לאגדה הוא סיפורם של שלושת גיבורי דוד אשר יצאו לבקשתו להביא לו מים מבאר בית לחם, הבקיעו דרכם דרך מחנה פלישתים, הביאו את המים, אך דוד סרב לשתותם[1]. פרשנים מסורתיים דנים בבקשתו ושואלים אם לא היו לו מים והיה הכרח להביאם, האם היה הכרח במים מעולים יותר מאלו שהיו במצודה, האם אכן איתגר את אנשיו להביא לו מים דווקא משער בית לחם כדי לבחון אותם או שמא חמד לו לצון.

ארבעה חלקים באגדה:

חלק א – מדרשו של רבי חייא בר אבא (שורות 1 – 11)

רבי חייא בר בא דורש את המילה 'וַיַּסֵּךְ', מכאן שמתייחס למסופר בדברי הימים. הוא מדמה את המים ללימוד תורה[2]. שלושת הגיבורים הם 'גיבורים בתורה', ויחד עימם עסק בבעיה ההילכתית שעמדה בפניו, אם רשאי הוא לפרוץ לו דרך[3]. בענווה רבה הוא מחליט שההלכה לא תיקבע על שמו אלא תהיה אנונימית[4]. במדרש מבליט רבי חייא את היות דוד המלך תלמיד חכם וענו.

חלק ב' – מדרשו של בר קפרא (שורות 12 – 16)

בר קפרא דורש את המילה 'וַיְּנַסֵּך', מכאן שמתייחס למסופר בשמואל. לדעתו, האירוע התקיים בחג הסוכות, ודוד רצה מים כדי לקיים מצוות ניסוך המים. היות שאין משכן ובית המקדש עדיין לא נבנה מותר לבצע את ניסוך המים בבמה. לצורך הניסוך נדרשים מים טהורים, לכן ביקש מגיבוריו שיביאו מים מבאר בית לחם. במדרש מבליט בר קפרא את היות דוד צדיק המקפיד לקיים את המצוות גם בעת מלחמה.

חלק ג' –  'וַיַּסֵּךְ' לעומת 'וַיְּנַסֵּך' (שורות 17 – 20)

בחלק זה מוצג השוני הלשוני במדרשיהם של רבי חייא בר בא ושל בר קפרא, ואף מצויין כי הבחירה באה לסייע לדבריהם. רבי חייא בר בא אמר 'וַיַּסֵּךְ', מהשורש סכ"ך, ואפשר כי היתה כוונתו שלימוד התורה מסוכך על הלומדים ומסייע בידם. לעומתו בר קפרא אמר 'וַיְּנַסֵּך' מהשורש נס"ך, ובכך כיוון כפשוטו למצוות ניסוך המים.

אין בדברי בעל האגדה משום נטייה להעדיף מדרש אחד על רעהו. ייתכן כי שניהם מקובלים עליו כיוון שדוד המלך מוצג בהם באופן חיובי ביותר – ענו וצדיק.

חלק ד' – מימרות על נושא לימודו של דוד (שורות 21 – 22)

שני חכמים מביעים דעתם על נושא הלימוד של דוד באותו באירוע. לכאורה, עשויות המימרות להתייחס למדרשו של רבי חייא בר בא, שסבר כי דוד המלך עסק בהלכה 'ופורץ לו דרך'. אך יש לשער כי נאמרו ללא קשר לדעתו[5]. לדעת ר' הונא בשם ר' יוסי עסק דוד בהילכות שבויים בשל נצחונו על הפלישתים בקרב[6]. לדעת ר' שמעון ברבי רצה דוד המלך לבנות את בית המקדש, וזה היה נושא לימודו[7].

סיכום

ארבעת האמוראים הארץ ישראליים, בר קפרא (בן הדור הראשון) ר' חייא בר בא (בן הדור השלישי), רבי יוסי (בן הדור השלישי), רבי הונא (בן הדור הרביעי), מביעים בדבריהם גישה ערכית למעשה דוד המלך ואפשר כי מביעים בכך את השקפתם לנדרש מן הנשיא: ידיעת התורה, שמירת מצוות והלכה, החלטות תוך התייעצות עם חכמים וענווה. הדברים בולטים במיוחד נוכח דבריו של רבי שמעון ברבי, בנו של נשיא, שממקד דבריו ברצונו של דוד המלך לבנות את בית המקדש, ככתוב במקרא. עם זאת אפשר שגם הוא מביע השקפה כי על תפקיד הנשיא – לעסוק במפעלים רבי עוצמה ורושם.[1] ראו שמואל ב' כ"ג ט"ו – י"ז; דברי הימים א' י"א י"ז – י"ט.  

[2] התורה נמשלה כבר בפי תנאים למים; להלן דוגמא אחת מיני רבות: 'דורשי רשומות אמרו ולא מצאו מים. דברי תורה שנמשלו למים ומנין שנמשלו למים שנ' הוי כל צמא לכו למים (ישעיה נ"ה א') לפי שפרשו מדברי תורה שלשת ימים לכך מרדו' (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויסע פרשה א (מהדורת הורביץ עמ' 154). 

[3] אין משוואה מלאה בין המשל לנמשל. ראו פרנקל יונה, דרכי האגדה והמדרש א', עמ' 343 - 344. 

[4] על הסברים שונים להחלטתו ראו פרשנים קלאסיים ועלי תמר על המקום. 

[5] רבי חייא בר בא מאוחר לזמנו של רבי שמעון ברבי.

[6] אחת השאלות בה פרשנים קלאסיים על המקום דנים היא אם מותר לו לקחת שבויים, כיוון שהפלשתים אינם משבעת העמים שהכרחי להשמידם. 

[7] לדעת פרשנים קלאסיים על המקום רצה דוד ללמוד דבר מה הקשור לבניית בית המקדש.  

סוגה

מדרש

מונחי דיון

כתיב

חכמים

רבי חייא בר (א)בא

בר קפרא

רב הונא

רבי יוסי

רבי שמעון ברבי

מושגים

הלכה

מסכת 

ניסוך המים

היתר במה

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

רות רבה (לרנר), פ"ה א'