header2

הלכה ה – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה יא – דוד המלך כמשענת להלכות דף כ ט"ב עמ' 1277

תרגום

"הוא היה עם דוד באפס-דמים".

רבי יוחנן אמר בשדה הסמוק – האדום.

ור' שמואל אמר. שמשם נפסקו דמים.

האגדה

1 "הוא היה עם דוד באפס-דמים".

2 ר' יוחנן אמ'. בחקל סומקתה.

3 ור' שמואל אמ'. שמשם נפסקו דמים.

עיון קצר באגדה

'אפס דמים' הוא המקום בו דוד המלך ואלעזר האחוחי, אחד משלושת גבוריו, נלחמו בפלישתים[1].

הקרב התרחש בשדה שעורים, בעוד העם נס מהמערכה, הם ניצבו בתוך החלקה וניצחו. אין פירוט כיצד, אך הפלישיתים נחלו מפלה, והמקום ניצל מכיבוש פלישתי.

רבי יוחנן ורבי שמואל דורשים את השם 'אפס דמים';

רבי יוחנן מתייחס להיבט לשוני, צבעה של החלקה היה אדום. אין הוא מוסיף הסבר אם השעורים או שהאדמה היו בצבע זה. רבי שמואל מתייחס לאירוע ההיסטורי; הוא דורש את המילה 'אפס' מלשון סוף, גמר, ואת המילה 'דמים' כפשוטה, דם חללים – יחדיו סוף לשפיכות דמים. לפי רבי שמואל ניתן השם למקום אחרי הניצחון על פלישיתים, ניצחון שהביא להפסקת שפיכות הדמים.

המדרש משולב בסוגיה על ההלכה לפיה, המלך 'פורץ לו דרך ואין ממחין בידו'. אפשר שהקשר בין האגדה לנושא הנדון מלמד על זכותו של המלך להשתלט על חלקת הפרט לצרכי המלחמה[2].[1] דברי הימים א', י"א י"ב – י"ג. 

[2] ראו פרשנים על 'וַיִּתְיַצְּבוּ בְתוֹךְ הַחֶלְקָה' שם, פסוק י"ד.  

סוגה

מדרש

מונחי דיון

חכמים

רבי יוחנן

רבי שמואל

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

רות רבה (וילנא), פ"ה א'

מדרש שמואל (בובר), פ"כ א'

רד"ק, שמואל א' י"ז א'