header2

הלכה ה – מוציא למלחמת הרשות

דף כ ט"ב עמ' 1277

תרגום

"ומוציא למלחמת הרשות" כול'

שכתוב "על פיו יצאו ועל פיו יבאו".

האגדה

1 "ומוציא למלחמת הרשות" כול'

2 דכת' "על פיו יצאו ועל פיו יבאו".

עיון קצר באגדה

על פי המשנה אין המלך יכול לצאת למלחמת רשות אלא באישור הסנהדרין הגדולה. בעל הסוגיה  דורש את הפסוק 'עַל פִּיו יֵצְאוּ וְעַל פִּיו יָבֹאוּ' (במדבר כ"ז כ"א) כביסוס או כאישוש לקביעה זו. הפסוק אינו עוסק ביציאה למלחמת רשות אלא בהקשר להעברת המנהיגות ממשה ליהושע, ובאותו המעמד נדרשים יהושע וכל ישראל לפעול רק לאחר שישאלו באורים ובתומים המצויים בידי הכהן הגדול.

אפשר כי מדרש הפסוק משמש כאסמכתא רעיונית נגד המבקשים להתיר לשלטון לצאת למלחמות רשות או לכל פעולה משמעותית ללא ביקורת של הסנהדרין הגדולה. ייתכן שהדברים נאמרו כנגד חלק ממלכי החשמונאים, ואפשר כנגד אגריפס או הורדוס[1].[1] אלון גדליה, מחקרים בתולדות ישראל א', עמ' 31 – 32, 37. 

סוגה

מדרש


מונחי דיון

דכתיב

חכמים

מושגים

מלחמת רשות

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו