header2

הלכה ד – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה ט – דוד המלך כמשענת להלכות דף כ ט"ב עמ' 1277

תרגום

כתוב

"שיר המעלות לדוד  

י'י לא גבה לבי"

בשעה שמשחני שמואל.

"ולא רמו עיני"

בשעה שהרגתי את גולית.

"ולא הלכתי בגדולות"

בשעה שהעליתי הארון.

"ובנפלאות ממני"

בשעה שהחזירוני למלכותי.

אלא

"אם [לא] שויתי ודוממתי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי".

כמו התינוק שיוצא ממעי אמו כן הייתה נפשי עלי.

האגדה

1   כת'

2   "שיר המעלות לדוד  

3   י'י לא גבה לבי"

4   בשעה שמשחני שמואל.

5   "ולא רמו עיני"

6   בשעה שהרגתי את גולית.

7   "ולא הלכתי בגדולות"

8   בשעה שהעליתי (ב)[ה]ארון.

9   "ובנפלאות ממני"

10 בשעה שהחזירוני למל(ו)[כ]ותי.

11 אלא

12 "אם [לא] שויתי ודוממתי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי".

13 כהן ינקא דנחית ממעי אימיה כן הוות נפשי עלי.

עיון קצר באגדה

המדרש מתבסס על שיר המעלות לדוד (תהילים קל"א). על פי פשוטו של מקרא מְסַפֵּר בו דוד כי נמנע מגאווה על היותו מלך: 'לא גבה לבי' (שורה 3), 'לא רמו עיני' (שורה 5), 'לא הלכתי בגדולות' (שורה 7), 'ובנפלאות ממני' (שורה 9). הוא בחר בענווה ובתלות מלאה באל כתינוק התלוי באימו (שורה 12).

במזמור דוד אינו מוסר אירועים בהם נהג כן, אלא מציג את הימנעותו מגאווה כדרך חיים.

במזמור ארבעה ביטוים של הימנעות מגאווה אותם קושר הדרשן לאירועים מיוחדים בחיי דוד.  הוא  מפרט הזדמנויות בהן יכול היה להתנהג בגאווה, אך עמד במבחן ונמנע מכך. הוא מציין את המקרים בסדר כרונולוגי על פי המתואר במקרא: בשעה שנמשח למלך על ידי שמואל לא גבה ליבו; לאחר שהרג את גולית הפלישתי לא התגאה ברבים[1]; בעת העלאת ארון ה' לירושלים נכון היה להיות כאחד העם; וכאשר חזר למלוך אחרי מרד אבשלום נמנע מלנקום באויביו. המילה 'נפלאות' נדרשת כפלא היכולת להתגבר על רגש הנקם[2] – בכל המקרים האלו קיבל דוד את הצלחתו כמעשה האל. הוא תלוי בו ובחסדו כתינוק היוצא מרחם אמו ותלוי בה תלות מלאה.

אפשר כי בדרך זו מבקש הדרשן להעביר מֶסֶר בדבר התכונות הרצויות למנהיג ישראל: ענווה, צניעות, סובלנות, אמונה והישענות על אלוהים. [1] ראו פרשנות קלאסית על אתר.

[2] ראו פרשנות קלאסית על אתר.  
 

סוגה

מדרש

מונחי דיון

 כתיב

חכמים

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

רד"ק, תהילים קל"א