header2

הלכה א – כהן גדול ונשיא במשפט

קריעה על רב דף כ ט"א/ה"א עמ' 1274

תרגום

רבי יוחנן עלה לבקר את רבי חנינה

בתוך הרחוב[1] (כשהיה ברחוב) שמע שמת. 

אמר. 

שלח והביאו מאלה (בגדיו) הטובים של שבת וקרע. (קריעה)

האגדה

1 ר' יוחנן סלק למבקרה לר' חנינה  

2 גו איסטרטה שמע דדמך.

3 אמ'.

4 שלח ואייתי מנוי טבייא דשובתא ובזעיה.   

עיון קצר באגדה

מיקומו של סיפור המעשה בסוגין תמוה[2]. בפיסקה כולה אין התייחסות לשאלה אם תלמיד חכם קורע קריעה על מותו של תלמיד חכם, אף לא לסוג הבגד עליו נעשית הקריעה. נראה כי מיקומו של הסיפור הוא במקבילות לעיל הדנות בנושא. 

על פי המסופר, כשהיה רבי יוחנן בדרכו לבקר את רבי חנינה שחלה[3] שמע שהוא נפטר.  הוא דאג שיביאו לו את בגדי השבת הטובים, היקרים, כדי לבצע בהם את הקריעה הנדרשת. בהחלטתו לבצע את הקריעה בבגדי שבת הטובים יש משום הפגנתיות. אפשר כי רצה להפגין במעשה את הכבוד שהוא רוחש לרבי חנינה בר חמא למרות הסכסוך ביניהם ביחס למעמדו של הנשיא ולמיקומה של הסנהדרין בטבריה ולא בציפורי[4]. ואפשר כי רצה להדגיש את ההלכה לקרוע גם על מותו של תלמיד חכם, אף כי לא היה רבו המובהק[5].

יהיה ההסבר למעשהו אשר יהיה, ביצוע קריעה בבגדי שבת אינו מעשה רגיל, והוא ביטוי לרצונו של רבי יוחנן להבליט את דרכו והשקפתו.[1] דרך, שביל (סוקולוף 'איסטרטה', עמ' 52); דרך סלולה, דרך המלך, (ערוך השלם א', ערך 'אסטרט', עמ' 174);  

[2] לפי פני משה על אתר, הובא הסיפור כיוון שבנושא הנדון בסוגין ובמקבילות בבבא מציעא או בהוריות, רבי יוחנן לא קיבל את דעת רבי יהודה.  

[3] על פי התוספתא (בבא מציעא, שם) הוא היה בדרכו מטבריה לציפורי. תיאור המתאים להליכה באסטראטה, בדרך המלך. 

[4] א. אופנהיימר מציין מקורות בירושלמי המלמדים על הסכסוך (ארצות הגליל, עמ' 86 הערה 3).

ב. היימאן, שלל הסבר זה (אותו הכיר לא מספרו של אופנהיימר) וטען כי הסכסוך היה עם רבי חנינה בן סיסי ולא עם רבי חנינה בר חמא. (היימאן, תולדות תנאים ואמוראים ב', עמ' 675). 

[5] ראו פני משה על אתר 

סוגה

מעשה חכמים

מונחי דיון

חכמים

רבי יוחנן

רבי חנינה

מושגים

עדי נוסח

ירושלמי, בבא מציעא פ"ב דף ח ט"ד/הי"א, עמ' 1220

ירושלמי, הוריות פ"ג דף מז ט"ד/ה"ה, עמ' 1426           

ירושלמי, מועד קטן פ"ג דף פג ט"ג/ה"ח, עמ' 826

מקבילות

ירושלמי, בבא מציעא פ"ב דף ח ט"ד/הי"א, עמ' 1220

ירושלמי, הוריות פ"ג דף מז ט"ד/ה"ה, עמ' 1426            

ירושלמי, מועד קטן פ"ג דף פג ט"ג/ה"ח, עמ' 826

מקצת עדי נוסח עקיפים

שו"ת ראבי"ה, סימן תתקמ"ח ד"ה ומסיים

רוקח, סימן שיג ד"ה קריעה