header2

הלכה ג – זכויותיו וחובותיו של מלך

מלך חולץ ומייבם דף כ ט"א עמ' 1275 – עמ' 1276

תרגום

"ר' יודן אומר.

אם רצה לחלוץ ולייבם זכור לטוב".

אמרו לו.

אם אתה אומר כן נמצאת פוגם כבוד המלך.

האגדה

1 "ר' יודן או'.

2 אם רצה לחלוץ ולייבם זכור לטוב".

3 אמרו לו.

4 אם את או' כן נמצאת פוגם כבוד המלך.

עיון קצר באגדה

במשנה[1] ובתוספתא[2] מצויה מחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה בדבר ייבום וחליצה הנעשים על ידי מלך. לעמדת חכמים, המלך אינו חולץ ואינו מייבם, ואילו לעמדת רבי יהודה, אם המלך חפץ בכך, הוא רשאי.

במשנה נמסר בשמו של רבי יהודה נימוק ערכי למעשה המלך – הוא מכונה 'זכור לטוב', כינוי המופיע בעיקר במקורות ארץ – ישראליים ומרמז על עשיית חסד לפנים משורת הדין[3]. הכינוי ניתן למלך כיוון שחומל על העגונה ומסייע בידה על ידי ייבום או חליצה לפנים משורת הדין. אפשר כי עמדתו של רבי יהודה נובעת מהקפדת המלך על מצוות הייבום והחליצה[4]. לעומת זאת בתוספתא נמסר בשמם של חכמים נימוק הקשור למעמדו של המלך, הייבום או החליצה פוגמים בכבודו.

באגדה הובאו שני הנימוקים: מהמשנה הנימוק הערכי של רבי יהודה המבטא התייחסות למעמדה של אישה האומללה או  הקפדה על מצוות הייבום והחליצה, ומהתוספתא הנימוק המתייחס לכבודו של המלך.[1] 'רבי יהודה אומר אם רצה לחלוץ או ליבם זכור לטוב אמרו לו אין שומעין לו' (משנה, סנהדרין פ"ב מ"ב). 

[2] 'ר' יהודה אומ' רצה לחלוץ הרשות בידו אמרו לו נמצאתה פוגם כבודו של מלך' (תוספתא, סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"ד ה"ב, עמ' 420.

[3] קישורו של הכינוי לאליהו הנביא נעשה בעיקר במדרשי אגדה.

[4] ראו קרבן העדה על אתר. 

סוגה

מימרה

מונחי דיון


חכמים

רבי יודן

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא (צוקרמאנדל), סנהדרין פ"ד ה"ב, עמ' 420

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו