header2

הלכה ג – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה א – מלך לא דן ולא דנין אותו דף כ ט"א עמ' 1275 – 1276

תרגום

"לא דן"

והרי כתוב' "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל  עמו".

ותאמר כן.

אמור מעתה. היה דן הדין.  

זיכה הזכאי וחייב החייב.

היה החייב עני נותן לו משלו.

נמצא עושה דין לזה וצדקה לזה.

רבי אומר.

היה דן  

וזיכה הזכאי וחייב החייב

מעלה עליו המקום

כאילו עשה צדקה עם החייב שהוציא גזילה      מידו.

האגדה

1   "לא דן"

2   והכת' "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו".

3   ות[י1]^מר הכן.

4   אמור מעתה. היה דן הדין.  

5   זיכה הזכיי וחייב החייב.

6   היה החייב עני נותן לו משלו.

7   נמצא עושה דין לזה וצדקה לזה.

8 ר' או'.

היה דן  

10 וזיכה הזכיי וחייב החייב

11 מעלה עליו המקו('9)ם

12 כילו עשה צדקה עם החייב שהוציא גזילה מידו.

עיון קצר באגדה

  לכאורה, הקטע היא דיון הילכתי, אך נבחר לראותה כאגדה כיוון שהמדרש הוא מדרש אגדה. הפסוק 'וַיְהִי דָוִד עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה לְכָל עַמּוֹ' (שמואל ב' ח' ט"ו) משמש כמקור סיפורי, לפיו דוד המלך דן בעצמו או שאירגן  את ממלכתו באופן שיהיה משפט צדק.

באגדה שני רבדים, הראשון סתמאי (שורות 2 – 7), והשני, תנאי משמו של רבי (שורה 8 – 9 או שורות 8 – 12).

הרובד הסתמאי

באגדה קושייה המתייחסת לניגוד בין המשנה הקובעת 'מלך לא דן' ובין הפסוק המתאר את דוד המלך דן. הקושייה מובעת בשלושה ניסוחים שונים:

א. 'הכתיב' (שורה 2) מביע תמיהה המופנית אל המשנה, כיצד נפסק ש'מלך לא דן', בעוד שנאמר במקרא כי דן. היא מבוססת על דרישת הפסוק לפיו דוד ישב ודן בעצמו. 

ב. 'ותאמר[1] כן' (שורה 3) מביע כלפי המשנה אותה תמיהה, האומנם כך יש לאמר, 'מלך לא דן'.  

ג. 'אמור מעתה[2]. (שורה 4). המונח מציג קושייה בציינו כי יש סתירה בין המשנה לבין המתואר במקרא[3].

בעל הסוגיה משיב (שורות 5 – 7) אך עמדתו כללית ואינה ברורה. פרשנים חלוקים בדיעותיהם:

פני משה – מתוארת דרכו של דוד בעשיית דין וצדקה, מכאן שדוד המלך דן. דרכו זו של דוד בשיפוט מתוארת במקבילות בהקשר לביצוע.

קרבן העדה – דוד אירגן את מערכת המשפט, מכאן שאין להסיק כי דן בעצמו.

עלי תמר – דוד המלך דן, אך הוא מקרה חריג, ואין ללמוד ממנו.

כאמור, בין האגדה ובין המשנה יש סתירה, אותה מנסים פרשנים קלאסיים ליישב באופנים שונים בהסתמכם על החלק השני של האגדה (שורות 4 – 7):

א. המלך דן.

ב. המלך דן רק בדרך של עזרה לחלש. 

בין התלמוד הבבלי לירושלמי ישנו שוני. לפי הבבלי[4], מלך מבית דוד דן, ומלך מישראל[5] לא דן, ואילו לפי הירושלמי, גם מלך מבית דוד לא דן.

לדעת אורבך[6], הסתירה היא  תוצאה של שינוי בהלכה אשר חל בימי הבית השני. משנה ראשונה[7] קבעה שהמלך דן: 'כותב לו ספר תורה לשמו יוצא למלחמה מוציאה עמו נכנס מכניסה עמו יושב בדין היא עמו...', ומשנה אחרונה[8] קבעה 'המלך לא דן...'.

הרובד התנאי משמו של רבי

במשנה טוען תנא קמא שמלך לא דן, ואילו בסוגין חולק עליו רבי ואומר: 'היה דן'. מכאן שבמשנה הביא רבי את דעת רבותיו, ואילו דעתו היתה מנוגדת. לכאורה, אומר רבי את דבריו בזיקה לפסוק 'וַיְהִי דָוִד עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה לְכָל עַמּוֹ' (שמואל ב' ח' ט"ו), אבל העמדת דבריו אחרי דברי סתם התלמוד היא שיוצרת רושם זה. יש קושי לקבל זאת, כיוון שהוא כביכול חוזר על ההסבר האמוראי משל סתם התלמוד המאוחר לזמנו.

נראה כי תיתכנה שלוש אפשרויות למקור המסורת המובאת בדבר דרכו בדין (שורות 10 – 12):

האחת, רבי קיבל זאת במסורת ואמרהּ כאן. שנייה, רבי הוא שתיאר את דרכו של דוד המלך כדיין, וממנו התגלגל התיאור גם לעניין הביצוע[9]. שלישית, רבי אמר את ההלכה בלבד, והתיאור הינו הוספה מאוחרת של בעל הסוגיה.[1] יש לשער כי המילה המשובשת בכ"י ליידן משמעה 'ותאמר'. 

[2] במקומות אחדים המונח 'מעתה' בא אחרי המונח 'והא כתיב' כדי להציע את סוף הקושייה, מכאן שאפשר לראות את שורה 4 כמסכמת את הקושיות. 

[3] אפשר כי המונח 'אמור מעתה' משמש כאן כמסכם ולא כמציג קושיה.  ואז הוא מסכם וקובע שהמלך דן, ומיד אחריו מתוארת דרכו בדין. 

[4] סנהדרין יט ע"א – ע"ב. 

[5] לא ברור אם מדובר במלכות ישראל או שהכוונה למלכות בית חשמונאי. 

[6] אורבך, מעולמם של חכמים, עמ' 365 – 366.

[7] משנה, סנהדרין פ"ב מ"ד. 

[8] משנה, שם, מ"ג. 

[9] בדרך זו מתואר הדיין השופט בדרך הביצוע. ראו ירושלמי, סנהדרין פ"א יח ט"ב/ה"א, עמ' 1264.   

סוגה

מדרש ומימרה

מונחי דיון

 והכתיב

מעתה

חכמים

רבי יהודה הנשיא ,רבי

מושגים

המקום

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא (צוקרמאנדל), סנהדרין פ"א ה"ג ו-ה"ד, עמ' 415

בבלי, סנהדרין ו ע"ב

מקצת עדי נוסח עקיפים

דברים רבה, פ"ה ג'