header2

פרק ב' - ברכות

משניות פרק ב[1]

 

משנה א

 היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כיוון את לבו יצא ואם לאו לא יצא ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל האדם

משנה ב

אלו הן בין הפרקים בין ברכה הראשונה לשנייה ובין שנייה לשמע ובין שמע לוהיה אם שמוע בין והיה אם שמוע לויאמר בין ויאמר לאמת ויציב ר' יהודה אומ' בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

משנה ג

אמ'ר יהושע בן קרחה ולמה קדמה שמע לוהיה אם שמע אלא יקבל עליו מלכות שמים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות והיה אם שמוע לויאמר שוהיה אם שמוע נוהג ביום ובלילה ויאמר אינו נוהג אלא ביום

משנה ד

הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ר' יוסה אומ' לא יצא קרא ולא דיקדק באתותיה ר' יוסה אומ' יצא ר' יהודה אומ' לא יצא הקורא למפרע לא יצא קרא וטעה יחזור למקום שטעה

משנה ה

האמנים קורין בראש האילן או בראש הנדבך מה שאינן רשיים לעשות כן בתפילה

משנה ו

חתן פטור מקריית שמע בלילה הראשון ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה מעשה ברבן גמליא' שנשא וקרא לילה הראשון שנשא אמרו לו לא לימדתנו שחתן פטור מקרית שמע בלילה הראשון אמ' להן איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו שעה אחת

משנה ז

רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו אמרו לו לא לימדתנו שאבל אסור מלרחוץ אמ' להם איני כשאר כל האדם אסטנס אני

משנה ח

וכשמת טבי עבדו קיבל עליו תנחומין אמרו לו לא לימדתנו שאין מקבלין תנחומין על העבדים אמר להם אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה

משנה ט

חתן אם רוצה לקרות את שמע בלילה הראשון קורא רבן שמעון בן גמליאל אומ' לא כל הרוצה ליטול את השם יטול


[1] הנוסח הוא על פי כ"י קויפמן.