header2

אין תימר


מילולית, אם תאמר; ההוראה השכיחה היא הצעת אפשרות תיאורטית כדי לדחותה, בדומה למונחים 'וכי תימא' או 'ואי סלקא דעתך' בתלמוד הבבלי. הוראה נוספת היא מתן השלכות של אפשרות או מספר אפשרויות שהוצעו לפני כן[1].[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 48 – 52.