header2

הלכה א – כהן גדול ונשיא במשפט

נשיא שחטא דף י"ט ט"ד – דף כ' ט"א עמ' 1274

תרגום

וריש-לקיש אמ'.  

נשיא שחטא מלקין אותו בבית דין של שלשה

כיצד[1] מחזירים אותו לגדולתו.

אמר ר' חגיי.

משה. (לשון שבועה) אין מחזירים אותו בגלל[2] שיהרוג אותנו.

שמע ר' יודן הנשיא וכעס.

שלח שומרים[3] לתפוס לריש-לקיש.  

היה מוטרד מודאג.[4]

ברח לההיא מגדלא.[5] ויש אומרים לההיא כפר חיטים.[6]

למחר עלה ר' יוחנן לבית הוועד ועלה ר' יודן הנשיא לבית הוועד.

אמר לו. למה הרב אינו אומר לנו דבר        תורה.     

התחיל[7] מוחא (כפיים)[8] <כ,א> ביד אחת.

אמר לו (ביד) באחת מוחאים כפיים.

אלא אמר לו. לא ולא בן לקיש לא. (בלי ריש לקיש אין כלום)

אמר לו היכן סגור.                                   (מתחבא)[9]

אמר לו. בזו מגדל.

אמר לו. למחר אנא ואתה נצא לקדם פניו. [10]

שלח רבי יוחנן אל המקום[11] (בו נמצא) ריש לקיש.

תתעשר[12] (במובן תכין היטב) דברי תורה כי הנשיא יוצא לקדם פניך.

יצא לקדם פניהם ואמר.

דוגמא שלכם דומה לבוראכם.

כאשר בא הרחמן (כינוי לאלהים) להציל את ישראל לא שלח לא שליח ולא מלאך אלא הוא בעצמו.

שכתוב' "ועברתי בארץ מצרים". הוא וכל צבא המלחמה[13] שלו.

אמר ליה. ומה ראית לומר דברים אלה.

אמר להם.

מה אתם חושבים.

שאני פוחד מכם ואמנע עצמי מללמד את הרחמן (דברי תורת האל הרחמן)

שאמר ר' שמואל בר רב יצחק.

"אל בניי כי לא טובה השמועה".

האגדה

1   וריש-לקיש אמ'.  

2   נשיא שחטא מלקין אותו בבית דין של שלשה.

3   מה מחזרן ליה.

4   אמ' ר' חגיי.

5   משה. אין מחזרין ליה די קטל לון.           

6   שמע ר' יודן נשייא וכעס.

7   שלח גנתון למיתפוס לריש-לקיש.  

8   טרפון.

9   ערק לדא מוגדלא. ואית דמרין להדא כפר-חיטיא.

10 למחר סלק ר' יוחנן לבית וועדא וסלק ר' יודן נשייא לבית וועדא.

11 אמ' ליה. למה לי!ה! מרי אמ' לן מילה דאורייא.

12 שרי טפח בחדא <כ,א> ידיה.

13 אמ' ליה. ובחדא טפחין.

14 אלא אמ' ליה. לא ולא בן לקיש       לא.         

15 אמ' ליה. +<ל?א?. א' לה20>. אלא אני מפתחה.

16 אמ' ליה. בהדא מגדלא.

17 אמ' ליה. למחר אנא ואת ניפוק לקדמיה.

18 שלח ר' יוחנן גבי רישלקיש.

19 עתיר לך מילה דאורייא דנשייא נפיק לקדמך.

20 נפק לקדמון ומר.

21 דיגמא דידכון דמייא לבירייתכון.

22 כד אתא רחמ' למיפרוק ית יש' לא שלח לא שליח ולא מלאך אלא הוא בעצמו.

23 דכת' "ועברתי בארץ מצרים". הוא וכל דרגון דידיה.

24 אמ' ליה. ומה חמית מימר הא מילתא.

25 אמ' לון.

26 מה אתון סברין.

27 מה דחיל מינכון הוינא מנע אולפניה דרחמנא.

28 דמר ר' שמואל בר רב יצחק.

29 "אל בניי כי לא טובה השמועה".

עיון קצר באגדה

שלושה חלקים לאגדה: האחד, תגובה למימרה הילכתית של ריש לקיש; השני, סיפור מעשה שנבע מתגובת הנשיא למימרה; השלישי, מדרש המגיב לסיפור המעשה.

חלק א' – תגובה למימרה (שורות 1 – 5)

המימרה נאמרה ישירות מפי ריש לקיש, תוכנה ומבנה זהים לקודמתה אלא שעוסקת בנשיא 'נשיא שחטא מלקין אותו בבית דין של שלושה'. אפשר כי ההפרדה ביניהן באה כדי להתמקד בשאלת היחס לנשיא, האם ראוי להחזירו לתפקידו לאחר שנענש. על שאלה זו ניתנה תשובה בשמו של האמורא רבי חגי שאמר בלשון שבועה, כי אין מחזירין את הנשיא מחשש שיתנקם באלה שהענישו אותו, ואף לא יהסס להמיתם.

חלק ב' – סיפור המעשה (שורות 6 – 29)

תגובת הנשיא למימרת ריש לקיש (שורות 6 – 11)

נמסר כי רבי יודן נשיאה שמע וכעס (שורה 8). לכאורה, על פי רצף הסיפור נראה שכעס הנשיא התעורר על דבריו של רבי חגי, אך המשך הסיפור מלמד כי העימות הוא בינו לבין ריש לקיש[14]. אפשר שנפגע מדבריו כי שלא ראה בהם לימוד הילכתי בלבד אלא פגיעה בכבודו; לא ברור מה פגע בו, האם עצם האמירה שבית דין של שלושה רשאי להטיל עליו עונש מלקות, האם כי ראה זלזול כלפיו בכך  שנידון בפני שלושה כאחד האדם (ראו קרבן העדה על אתר), או אולי משום שנאמרו הדברים בפומבי (ראו עלי תמר על אתר). כעסו של הנשיא קיבל גם היבט מעשי, כאשר שלח את חייליו הגותיים הנאמנים לו[15] לתפוס את ריש לקיש (שורה 9) אשר ברח לאחד הישובים הקטנים בסביבה והתחבא שם.

הנשיא מגיע לבית הוועד (שורות 12 – 19)

למחרת האירוע הגיע הנשיא לבית הוועד, לכאורה, כדי לשמוע דברי תורה, אולם נראה כי בפועל לברר היכן ריש לקיש או לבחון את עמדתו של רבי יוחנן. הנשיא ביקש מרבי יוחנן שישמיע דבר תורה. רבי יוחנן הסכים, אך במקום למחוא בשתי הכפיים לאות תחילת דברי התורה הוא טפח ביד אחת[16]. בכך הביע ברמז לא רק אי הסכמה לתגובה כלפי ריש לקיש אלא גם המחשה למשמעותה של אמירת דבר תורה בלעדי ריש לקיש. בשלב זה התגלתה מטרת ביקורו של רבי יודן נשיאה, והוא ביקש מרבי יוחנן לגלות את מקום מחבואו של ריש לקיש. לאחר שנמסר לו הוסיף כי שניהם, הוא ורבי יוחנן, ילכו אליו מחר[17].

רבי יוחנן מודיע לריש לקיש על הפגישה (שורות 20 – 21)

רבי יוחנן לא הסתפק בהודעה לריש לקיש על הפגישה עם הנשיא, אלא הוסיף בקשה שיכין דברי תורה. יש לשער כי בביטוי 'עתיר לך מילה דאורייא' הוא רמז לריש לקיש לאמר דברי תורה שאין בהם כדי להכעיס את הנשיא, ואולי להפך, למצוא באמצעותם דרך לפייסו.

הפגישה (שורות 22 – 29)

התנהגותו ודבריו של ריש לקיש בפגישה מפתיעים.

מצד אחד הוא חלק לנשיא כבוד רב; יצא לקדם את פניהם ודימה את ליצאת מצרים; כשם שהאלהים בעצמו ולא על ידי שליח או מלאך הוצייא את ממצרים, כן הנשיא בא בעצמו אליו, לריש לקיש, ולא שלח שליחים (שורות 22 – 25). דבריו מרמזים בעקיפין לביקורתו על הדרך שנקט הנשיא קודם לכן כששלח חיילים לתופסו ולא שליחים כדי לשמוע מה בפיו. עם זאת בואם מלמד, לדבריו, כי החשיבות הגדולה שהם רואים בהבנת דרכו, כמוה כגאולת ישראל משעבוד מצרים. הם נוהגים כבני חורין ולא כמשועבדים לתפיסות המקובלות לפיהן הוא צריך לבוא אליהם. דבריו נוסחו בלשון רבים, שכן פנה לרבי יוחנן ולנשיא, אך יש להניח כי כוונו במיוחד לרבי יודן נשיאה.

מצד שני ריש לקיש לא היסס להשיב באומץ לשאלתו של הנשיא 'מה חמית מימר הא מילתא'; הוא הכריז כי לא ירתע ולא יימנע מללמד את תורת האלהים. תשובתו מפתיעה בתוכנה ובאמירתה.  אפשר שהעימות היה גם בינו לבין רבי יוחנן. אולי ראה ריש לקיש בדרכו של רבי יוחנן נכונות לכפיפות מסוימת לכוחו של הנשיא אשר בא בעיקר מהשלטון הרומי ולא מכוחה של תורה.

בדבריו משתקפת תפיסה כי החופש המלא ללמד את התורה היא זכות שאין למונעה, וכי הכניעה לפחד כמוה כשיעבוד. צירוף תגובותיו בעת קבלו את פני הנשיא מעיד על הבחנה בין הכבוד לסמכות ובין החירות ללמד ולפסוק הלכה.

חלק ג' – מדרש (שורות 28 – 29)

בעל האגדה הוסיף לסיפור את דברי האמורא שמואל בר רב יצחק 'אל בניי כי לא טובה השמועה' (שמואל ב' ב' כ"ד). הפסוק לקוח מתוכחת עלי לבניו, ואף כי אין לראות זהות בין מעשה בני עלי למעשה הנשיא, וההבדל ביניהם גדול, הרי שיש בו כדי לחדד את דברי ריש לקיש האחרונים ולתת להם תוקף.

סיכום

אפשר כי ההתייחסות לעבירה של כהן גדול נתפסה על ידי אמוראים כקלה יותר משום שבפועל לא היו מאז חורבן הבית כהנים גדולים, ואילו  מעמדו של הנשיא ותיפקודו היו רלוואנטיים לזמנם, לכן עבירה שלו נתפסה כחמורה. ייתכן כי סמוי הסיפור אירוע אקטואלי שביטא עימות חריף יותר בין בית הנשיא לחכמים בנושאים, כגון מיסוי, יחסים עם רומא, יחסים עם האוכלוסייה הזרה באיזור, היחס לחכמים ולפסיקות בתחומי ההלכה שהחליט הנשיא[18].[1] סוקולוף, ערך 'מה', עמ' 293. 

[2] סוקולוף, ערך 'די', עמ' 144. 

[3] א. סוקולוף, ערך 'גנן', עמ' 133.

ב. שלח את הגותיים, משמע את חייליו (לוין, מעמד החכמים, עמ' 127). 

[4] סוקולוף, ערך 'טרף 2#', עמ' 232.  

[5] מגדל – עיר מסחר וחרושת על שפתו המערבית של ים כנרת, כ-5.5 ק"מ צפונית מערבית לטבריה. היתה גם עיר מושב של תלמידי חכמים (נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית ב', ערך 'מגדל נוניא', בארמית מגדלא, עמ' 102 – 103). 

[6] כפר חיטים – יישוב המצוי כ-8 ק"מ צפונית – מערבית לטבריה (נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית ב', ערך 'כפר חיטיא' עמ' 34). 

[7] סוקולוף, ערך 'שרי', עמ' 567. 

[8] סוקולוף, ערך 'טפח', עמ' 229. 

[9] א. סוקולוף, ערך 'מפתח 2# ', עמ' 324.

ב. ליברמן  מתייחס לבחירת המילה. משמעה הנוסף הוא עיוור; לדעתו, ייתכן כי רבי יהודה נשיאה בחר במילה דו משמעית, כדי לרמז לא רק על היותו סגור אלא גם 'עיוור' (ליברמן, ירושלמי כפשוטו, עמ' 22). 

[10] סוקולוף, ערך 'קדם', עמ' 475. 

[11] סוקולוף, ערך 'גב', עמ' 118. 

[12] סוקולוף, ערך 'עתיר'  עמ' 422.  

[13] ערוך השלם ג', ערך 'דרגון', עמ' 142  

[14] ראו פני משה על המקום. בפירוש 'עלי תמר' על הדף מצויין כי הקטע  מה מחזירין ליה וכו' הוא מאמר מוסגר, שהרי רבי חגי היה אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי, ואילו רבי יודן נשייא וריש לקיש היו מהדור הראשון, כך שהפגישה ביניהם לא היתה אפשרית. (בנספח 'חכמים' החכמים הם בני דור אחר, אבל גם לפיו אין ביכולתם להיפגש).  

[15] לוין, מעמד החכמים, עמ' 127; כמו כן ראו הסברו של בעל עלי תמר על המקום. 

[16] על המנהג ראו תוספות על בבלי, מועד קטן כז ע"ב ד"ה טיפוח ביד. 

[17] רבי יוחנן גילה את מקום מחבואו של ריש לקיש מהכרת כוחו של הנשיא, ומאותה הסיבה קיבל את דרישתו להצטרף אליו לפגישה עם ריש לקיש. בעלי תמר מפורש כי רבי יוחנן נענה כיוון שראה בדברי הנשיא ביטוי להכרה בחכמים ובדברי תורתם. 

[18] ראה בהרחבה לוין, מעמדם של חכמים, עמ' 126 – 129. 

סוגה

סיפור כעין היסטורי

מונחי דיון

דכתיב

חכמים

ריש לקיש

רבי אחא

רבי חגי (חגא)

רבי יודן נשייא

רבי יוחנן

רבי שמואל בר רב יצחק

מושגים

בית הוועד

עדי נוסח

Pablished Material, עמ' 497, הוא: Cambridge, TS 12.211. (גינזברג, שרידי הירושלמי,

עמ' 257)

ירושלמי, הוריות פ"ג דף מז ט"א/ה"א, עמ' 1421

מקבילות

ירושלמי, הוריות פ"ג דף מז ט"א/ה"א, עמ' 1421

מקצת עדי נוסח עקיפים

מדרש שמואל (בובר), ז' ה', דף לד ע"ב

המאירי, בית הבחירה (סנהדרין) יח ע"א ד"ה כהן