header2

הלכה א – כהן גדול ונשיא במשפט

אגדה ד - כהן גדול דן ודנין אותו דף י"ט ט"ד עמ' 1274

תרגום

ר' חנינה כתובא ר' אחא בשם ריש-לקיש.      

כהן גדול שחטא מלקין אותו.  

אם תאמר בכ'ג (בעשרים ושלושה).

נמצאת עלייתו ירידתו.

האגדה

1 ר' חנינה כתובא ר' אחא בשם ריש-לקיש.

2 כהן גדול שחטא מלקין אותו.

3 אין תימר בכ'ג.

4 נמצאת עלייתו ירידתו.

עיון קצר באגדה

האגדה היא תגובה למימרתו ההילכתית של ריש לקיש.

ר' חנינה כתובא ור' אחא, אמוראים בני הדור השלישי – רביעי, מוסרים בשמו של ריש לקיש כי כהן גדול שחטא מלקין אותו[1]. לא נמסר בפני כמה דיינים נידון הכוהן הגדול, אך מתוך התשובה ומתוך השוואה למבנה מימרתו השנייה של ר' שמעון בן לקיש[2] ניתן להניח כי מדובר בבית דין של שלושה[3]. נשאלת שאלה, מדוע לא נידון בפני עשרים ושלושה דיינים כיאה למעמדו המכובד. התשובה היא כי עלייתו הופכת לירידתו, דהיינו, הפרסום על עמידתו לדין יהיה גדול יותר אם יעשה בפני עשרים ושלושה דיינים, ואז גם הבושה גדולה יותר[4].

התשובה מבטאת השקפה לפיה ראוי לשמור על כבודו של הכהן הגדול גם כאשר הוא עומד לדין.

[1] על עונש המלקות לכהן ראו אגדה ג' בקובץ זה. 

[2] ראו להלן באגדה הבאה. 

[3] בדבר ההסבר כי גם כהן גדול נידון בבית דין של שלושה. ראו הגירסה במקבילה בהוריות ובפרשנים על המקום. 

[4] א. ראו פרשנים קלאסיים על אתר.

ב. אין לדעת אם ריש לקיש השיב או שזו תשובתו של בעל הסוגיה.  

סוגה

מימרה

מונחי דיון

אין תימר

חכמים

רבי חנינה כתובא

ריש לקיש

מושגים

עדי נוסח

ירושלמי, הוריות פ"ג דף מז ט"א/ה"א, עמ' 1421

Pablished Material, עמ' 497, הוא: Cambridge, TS 12.211. (גינזברג, שרידי הירושלמי, עמ' 257)

מקבילות

ירושלמי, הוריות פ"ג דף מז ט"א/ה"א, עמ' 1421

מקצת עדי נוסח עקיפים

מדרש שמואל (בובר), ז' ה', דף לד ע"ב

המאירי, בית הבחירה (סנהדרין) יח ע"א ד"ה כהן