header2

תני כן

מילולית, כן (הוא) המקור התנאי; מונח המציע ברייתא המסייעת לאמור לפניה. לעיתים מבטא המונח תמיהה ומציע קושיות על האמור לפניו[1].


[1] מוסקוביץ, שם, עמ' 597