header2

תלמוד לומר

מילולית, הכתוב מלמד לומר; הביטוי בא לפני הכתוב המובא לשם מדרשו או ביאורו, ומופיע בדרך כלל אחרי סברה דחויה. משמעות נוספת היא להשיב על השאלה 'מנין', כלומר להוכיח את הדין מן הכתוב. בהוספת מילת השאלה 'מה' הופך  הביטוי לשאלה 'מה מלמד הכתוב לומר' ויופיע בסמוך לדברי כתוב שאין תלמוד לומר[1]


.[1] בכר, שם, עמ' 135 - 136