header2

סברין מימר

מילולית, סוברים לאמר; מונח הצעה לאמירות סתמיות. יש שהמונח מציע קביעה שמובאת אחריה דעה חולקת אולם היא נדחית, ויש שהקביעה אותה מציע המונח נדחית. בדרך כלל מוסב המונח על מקורות אמוראיים בשם או אנונימיים. הוא בא לרוב בהקשרים הילכתיים[1].


.[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 501 – 502