header2

על שם

המונח מציע מקורות המסייעים לאמור לפני כן או המשמשים כסימוכין לו. בדרך כלל מציע פסוקים המשמשים כמקורות להלכות הנדונות, אולם לעיתים מציע עקרונות משפטיים המפורשים במקורות תנאיים[1].


.[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 517 – 518