header2

נישמעינה מהדא

מילולית, נשמע (נלמד) לה מזאת; מונח המציין כי יובא מקור לימודי כמו משנה, ברייתא או סוגיה; המונח המקביל בתלמוד הבבלי הוא 'תא שמע'[1]. מונח המציין הבאת ראייה למאמר מכתוב או ממעשה[2].


.[1] עסיס, לשונות הירושלמי ב', 1142

.[2] בכר, ערכי מדרש, עמ' 303