header2

מעתה

מונח נפוץ המציע קושיות; אחרי המונח יבוא הסבר שאם הדברים שנמסרו לפני כן נכונים, אזיי יתעורר קושי כמוצע בהמשך. המונח הוא על דרך 'אלא מעתה' בבבלי. במקומות אחדים המונח בא אחרי המונחים 'והא כתיב' והא תני' או 'והא תנינן' כדי להציע את סוף הקושייה[1].

 


.[1] מוסקוביץ הטרמינולוגיה  עמ' 447 – 448; עסיס, לשונות הירושלמי ב', עמ' 1070