header2

מעשה

כמה משמעויות למילה: הלכה, פסק דין, מקרה; המונח יבוא לפני סיפור וישמש בשלושה מובנים:[1]

א. תיאור מקרה הגורר פסיקה בין אם על ידי בית דין ובין אם על ידי חכם[2]

ב. פסק דין או הלכה למעשה[3]

      ג. 'מילי דעלמא', סיפור מעשה שהיה ועיקרו דברים שקרו.        [1] בהרחבה ראו עסיס, לשונות הירושלמי ב', עמ' 1069 – 1070.

[2] אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, עמ' 741.

[3] ליברמן, 'ספר המעשים- ספר הפסקים, מחקרים בתורת א"י עמ' 277 – 278; תוספתא כפשוטה, גיטין עמ' 784.