header2

מעלה עליו הכתוב

. דומה כמי שנאמר עליו במקרא