header2

מיכן (מכאן)

המלה הארמית "כא" שנתרחבה ל"כאן" ונכתבה "כן"; המונח מקשר בין המקור ממנו למדו ובין איזשהו עניין בו דנים[1].


[1] בכר, ערכי המדרש, עמ' 203. לדעת סוקולוף, השימוש במונח מצוי רק בהקשרים משפטיים (סוקולוף, ערך 'כן', עמ' 206).