header2

מה טעם

בירור המקור המקראי למימרה שנאמרה על ידי החכם. מונח הסבר נפוץ השואל על טעמה או מקורה של קביעה מסויימת, וכתשובה מוצע פסוק ודרשתו או סברה[1].[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 403.