header2

התנינן

מילולית, הרי שנינו; מונח המציע ברייתות או משניות שבתוכן משולבות ברייתות המשמשות כיסוד לבעיה המובאת לאחר המונח[1].

 


.[1] מוסקוביץ, שם, עמ' 604 – 605