header2

הדא אמרה

מילולית, זאת אמרה; מונח המציע היסקים או הסברים מארבעה סוגים עיקריים:

.א.      מדין אחד לדין אחר

.ב.      ממקומות אחרים באופן החושף את העיקרון העומד מאחורי הקביעה

.ג.        ממקומות אחרים על ידי חשיפת היסוד לקביעה שעליה היקשה התלמוד

.ד.      מציע סוף פשיטת בעיה או סוף הכרעה בקשר ל'הווה אמינא'[1

המונח נאמר בניחותא ולעיתים בתמיהה[2


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 165 – 167.

[2] עסיס, לשונות הירושלמי א', עמ' 351.