header2

הדא היא דכתיב

מילולית, זהו שכתוב; מונח הסבר המציע מסקנה על ידי הבאת פסוק[1].

 


[1] לא נמצא בספרי מחקר הסבר למונח. ההגדרה לעיל מבוססת על השוואה ל'הדא היא דתני' מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 175 – 177.