header2

בראשונה

מונח הבא להעיד על מציאות (הלכתית או מנהג) קיימת  שחל בה שינוי כתוצאה מאירוע מפורט[1].


[1] ראו כדוגמא משנה ביכורים פ"ג מ"ז: בראשונה (בעבר היה נהוג) כל מי שיודע לקרות (מקרא ביכורים) קורא וכל מי שאינו יודע לקרות (אילו שאינם יודעים לקרוא מפני הבושה) מקרין אותו (מקריאים לו) נמנעו מלהביא התקינו (כתוצאה מכך שנמנעו מלהביא בחכורים חל שינוי במנהג) שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע.