header2

בעי קומי

 

מילולית, שאל לפני; למילה 'בעי' מספר משמעויות: לשאול, לקוות, לרצות, לדרוש, להכריז[1] ולהציע[2]. 'בעי' בצירוף 'קומי רבי פלוני'[3] משמעותה שאל את רבי פלוני. במרבית המקרים השימוש במונח הוא כאשר השאלה מציעה בעיות וקושיות[4].


[1] סוקולוף, ערך 'בעי', עמ' 107 – 108.

[2] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 118.

[3] לדברי מוסקוביץ, 'בעי' הוא בזמן הווה, לכן הביטוי הנכון צריך להיות בלשון עבר 'בעא קומי'. השימוש השכיח בצורה השגויה הוא כנראה באשגרה מן הצורה השכיחה יותר (שם, שם, הערה 27).

[4] מוסקוביץ, שם, עמ' 119.