header2

בנין אב

בכר רואה ב'בניין אב' מונח מתודלוגי: 'הטרמין הזה העתיק של מדרש התנאים בא פעמים אחדות באגדה שאחרי תקופת התנאים באופן אפיי מאוד'[1].

 


[1] בכר מביא את ירושלמי, סנהדרין דף יח ט"א\ה"א עמ' 1263 כדוגמא להיות 'בנין אב' משמש כמונח. ראו בכר, ערכי המדרש, עמ'  158.