header2

אתא מימר לך

 

מילולית, בא לומר לך; מונח המסביר מה בא המקור שעליו הוא מוסב לחדש; להבהיר מדוע המקור אינו מיותר[1].

 


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 97.