header2

אשכח תני

 

מילולית, נמצא מקור תנאי; מונח שהוא לשון הצעה. המונח מציע קטעים שנראים כברייתות רגילות ובכלל זה מדרשי הלכה, אולם לפעמים הוא מציע קיצור או פראפרזה של ברייתא. כמו כן, לעיתים המונח 'אשכח תני' מאשר הצעה שהועלתה לפניו, ולעיתים סותרה. הוא מציע תגובות למה שמופיע לפניו. עשוי להיות מקביל למונח 'אתא ר"פ' כשמדובר במקורות תנאיים. במקרה זה המונח עשוי לסמן מפנה בהתפתחות הסוגיה, ותפקידו להכריע בעקבות אי ודאות[1].


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 84 -  86; הטרמינולוגיה, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, עמ'  8, 172-176.