header2

אשכח תימר

מילולית, נמצאת אומר; מונח היסק שכיח המציע מסקנה שעולה מתוך עיון באמור לפניו. בניגוד למונחי היסק אחרים בירושלמי אין הוא מציע היסקים המבוססים על אנלוגיות אלא מסקנות העולות מתוך עיון מדוקדק במקור או במקורות שאליהם הוא מתייחס[1].


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 87.