header2

אלא

מילת קישור המציינת ניגוד (נרדפת למילות הקישור, כגון אבל ואולם), או צמצום (נרדפת למילות הקישור אך, רק, חוץ מ)[1]. בדרך כלל באה המילה 'אלא' בצירוף מילת השלילה 'אין' כדי להגדיר מובן מילה או כתוב[2]. לעיתים מחליף המונח 'אלא' את המונח 'אלא כיני' והוא מציע נוסח שונה של האמור לפניו, הוא מתרץ קושייה[3]. לפי עסיס, במדרש כשמופיע המונח אחרי שאלה וקושייה משמעו כמו 'מעתה'; בתלמוד משמש כחזרה מדברים שנאמרו קודם לכן או כפתיחה לתירוץ המבהיר את הדברים הקודמים[4].[1] בן יהודה, מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, עמ' 224-227.

[2] בכר, ערכי המדרש, עמ' 3.

[3] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 72.

[4] עסיס, לשונות הירושלמי א', עמ' 95, 97 – 98.