header2

רבי שמואל דסופפתה

אמורא לא ידוע[1].

 


[1] למשמעותו של הכינוי הסברים שונים:

א. לפי פני משה, זהו שם מקום, אולם בספרי גיאוגרפיה של אותה התקופה לא ידוע על מקום בשם זה.

ב. היימאן מציין כי לפי המקבילה בירושלמי, מסכת ברכות (ראו לעיל מ"מ) שמו רבי שמעון דתוספתא.

ג. יש אפשרות כי הכינוי משמעו מביא תוספת למשנה ולהשתלשלות ההלכה (ח' אלבק, מחקרים בברייתא, עמ' 61 – 62; אורבך, ההלכה, עמ' 13 הערה 13).

ד. ב'אוצר הדמויות' צויין שהאמורא אינו ידוע.