header2

רבי עקיבא (עקיבה)

שלושה חכמים נקראים בשם זה:

א. תנא בן הדור הרביעי. נקרא לעיתים רבי עקיבא בן יוסף. פעל בבני ברק. הניח את

היסודות למשנה ולמדרש ההלכה. מהרוגי מלכות.

ב. אמורא ארץ ישראלי בן הדור השני.

ג. אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי – רביעי.