header2

רבי נתן

:שלושה חכמים נקראים בשם זה

.א. תנא בן הדור החמישי

ב. תנא בן הדור החמישי – שישי. לשמו נוסף הכינוי 'הבבלי'. עלה מהוצל שבבבל לארץ

.'ישראל. שימש כאב בית דין באושא. הוא ורבי מכונים 'סוף משנה

.ג. אמורא ארץ ישראלי בן הדור הרביעי