header2

רבי ישמעאל (בן אלישע)

רבי ישמעאל (בן אלישע) [1]

רבי ישמעאל (בן אלישע) הוא תנא הדור השלישי. הוא שקבע את שלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן.[2] שניים מהכללים שקבע למדרש התורה הם "דיברה תורה כלשון בני אדם"[3] ו"אין מוקדם ומאוחר בתורה".[4]


[1]היימאן, תולדות, ערך רבי ישמעאל בן אלישע, ב, עמ' 819

[2]חכמים קודמים לו דרשו את התורה לפי חלקן.

[3]ספרי במדבר קיב.

[4]מכילתא בשלח מסכתא דשירתא פרשה ז.