header2

רבי נתן

רבי נתן

שני חכמים נקראים בשם זה:

א.    רבי נתן (בן משולם), תנא בן הדור החמישי.

ב.    תנא בן הדור החמישי – שישי; הוא מכונה לעיתים רבי נתן הבבלי כי נולד בבבל, עלה לארץ ישראל ופעל באושא. שימש כאב בית דין ונקרא יחד עם רבי יהודה הנשיא 'סוף משנה'.