header2

אתר – מפת פרק ג

פרק ג הלכה א נושאי האגדות
הנוהג מנהג רמיות אגדה
       
פרק ג הלכה ב  נושאי האגדות   
    רבי יוחנן פקד לבנותיו אגדה
    מימיי לא שחק בי אדם אגדה
    חגיי איש סברה הוא אגדה א
       
פרק ג הלכה ד  נושאי האגדות   
    דרכי סוחרים בנושא כספים אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
    רבי דוסתי בנו של רבי ינאי ורבי יוסי בן כיפר אגדה
       
פרק ג הלכה ה  נושאי האגדות   
    קידושין שבעת ביצועם לא ניתן לקיימם אגדה
    המקור ל'אין קידושין תופסין ביבמה' אגדה
       
פרק ג הלכה ו נושאי האגדות   
    רבי יוחנן ורבי ינאי אגדה
       
פרק ג

הלכה ח

נושאי האגדות   
    מעשה בפרסי אחד שנטה למות אגדה
       
פרק ג

הלכה יב

נושאי האגדות   
    דינו של ממזר אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
    ולד לבת ישראל שבאו עליה גוי או עבד אגדה א
      אגדה ב
    שאלה נשלחה לרבי יוסי מאלכסנדריה אגדה
    גר שמל ולא טבל אגדה
    יעקב איש כפר נבורייא ורבי חגיי אגדה
       
פרק ג

הלכה יג

נושאי האגדות   
    דינו של ממזר אגדה ד