header2

רבי יוסי (יוסה, יסא)

רבי יוסי (יוסה, יסא)

שמו המלא הוא רבי יוסי בר זבידא,[1] אמורא ארצישראלי בן הדור הרביעי. פעל עם חברו רבי יונה בטבריה בשנות השמד.


[1]אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 334 – 335 הערה 310.