header2

רבי תנחום בר פפא

רבי תנחום בר פפא

אמורא בן הדור הרביעי; פעל באלכסנדריה ומתוארו 'רבי' ניתן להניח שלמד ונסמך בארץ ישראל.[1]


[1]מרגליות, אנמיקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים ב, עמ' 355. היינמן ומרגליות מזכירים את החכם רק בהקשר לאגדה זו.