header2

משניות קידושים[1] פרק ב

משנה א

האיש מקדש בו ובשלוחו והאשה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהוא נערה בו ובשלוחו האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בזו התקדשי לי בזו אם יש באחת מהן שוה פרוטה מקודשת ואם לאיו אינה מקודשת בזו ובזו ובזו אם יש בכולן שוה פרוטה מקודשת ואם לאיו אינה מקודשת היתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שווה פרוטה

משנה ב

התקדשי לי בכוס זה שליין ונימצא שלדבש שלדבש ונמצא שליין בדינר זה שלכסף ונמצא שלזהב שלזהב ונמצא שלכסף על מנת שני עני ונמצא עשיר עשיר ונמצא עני אינה מקודשת ר' שמעון אומר אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת

משנה ג (בתלמוד הירושלמי משנה ג מצורפת למשנה ב)

על מנת שנ כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין בן עיר ונמצא בן כרך בן כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק רחוק ונמצא קרוב על מנת שיש לי בת או שפחה גדלת ואין לו על מנת שאין לי ויש לו על מנת שיש לי בנים ואין לו על מנת שאין לי ויש לו ועל כולם אם אמרה אף על פי שאמרה בליבי היתה להתקדש לו אף על פי כן אינה מקודשת וכן שהיטעתו

משנה ד (משנה ג בתלמוד הירושלמי)

האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלנית במקום פלוני והלך וקידשה במקום אחר אינה מקודשת הרי היא במקום פלוני והלך וקידשה במקום אחר הרי זו מקודשת

משנה ה (משנה ד בתלמוד הירושלמי)

המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונימצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה שכל המומים הפוסלים בכהנים פוסלין בנשים

משנה ו (משנה ה בתלמוד הירושלמי)

המקדש שתי נשים בשווה פרוטה או אשה אחת בפחות משוה פרוטה אף על פי ששילח סיבלונות לאחר מיכן אינה מקודשת שמחמת קידוש' הראשון שילח וכן הקטן שקידש

משנה ז (משנה ו בתלמוד הירושלמי)

המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשת מעשה בחמש נשים ובהם שתי אחיות ולקט אחד כלכלה שלתאינים משלהן היית ושביעית היית אמ' להן הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה הזאת וקיבלתה אחת מהן על ידי כולם ואמרו חכמ' אין האחיות מקודשות

משנה ח (משנה ז בתלמוד הירושלמי)

המקדש בחלקו מקודשו קדשים בקדשים קלים אינה מקודשת במעשר שיני בין שוגג בין מיזיד לא קידש דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' מזיד קידש שוגג לא קידש ובהקדש מזיד קידש שוגג לא קידש דברי ר' מאיר ר' יהודה או' שוגג קידש מזיד לא קידש

משנה ט (משנה ח בתלמוד הירושלמי)

המקדש בעורלה ובכלאי הכרם ובשור הניסקל ובעגלה ערופה ובציפרי מצורע ובסער נזיר ובפטר חמור ובשר בחלב ובחולין שנישחטו בעזרה אינה מקודשת מכרן וקידש בדמיהן הרי זו מקודשת

משנה י (משנה ט בתלמוד הירושלמי)

המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות כהונה ובמי חטאת ואפר חטאת הרי זו מקודשת אף על פי ישרא'

סליק פירקא


[1]כך נכתב בכ"י קויפמן; נוסח המשניות הוא על פי כ"י קויפמן.