header2

רבי יהושע (בן חנניה)

תנא בן הדור השני – שלישי. היה עוד מן המשוררים שבבית המקדש. פעל בירושלים, ביבנה (ערים משניות) ובפקיעים שליד לוד.