header2

משניות קידושים[1] פרק א

 

משנה א

האשה ניקנת בשלושה דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים ניקנת בכסף ובשטר ובביאה בכסף בית שמי אומ' בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומ' בפרוטה ובשוה פרוטה וכמה היא פרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל היבמה ניקנת בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתה הייבם

משנה ב

עבד עברי נקנה בכסף ובשטר וקונה את עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף יתירה עליו אמה העבריה שהיא קונה את עצמה בסימנים והנירצע ניקנה בירציעה וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון

משנה ג

עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה וקונה את עצמו בכסף על ידי אחירים ובשטר על ידי עצמו דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אף בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחירים ובלבד שיהא הכסף משלאחרים

משנה ד

בהמה גסה ניקנת במסירה ובהמה דקה בהגבהא דברי ר' מאיר ור' אלעזר או' וחכמ' אומ' בהמה דקה ניקנת בימשיכה

משנה ה

נכסים שיש להן אחריות ניקנים בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אינן ניקנים אלא במשיכה נכסים שאין להן אחריות ניקנים עם הנכסים שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות זוקקים את הנכסים שיש להן אחריות וישבע עליהן

משנה ו

כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב בחליפיו כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב בחליפיו רשות הגבוה בכסף ורשות ההדיוט בחוזקה אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט

משנה ז

כל מצות האב על הבן האנשים חייבים והנשים פטורות כל מצות הבן על האב אחד אנשים ואחד נשים חייבין כל מצות עשה שהזמן גרמה האנשים חייבין והנשים פטורות וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד הנשים חייבין וכל מצוה בלא תעשה בין שבזמן גרמה ובין שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבין חוץ מיבל תקיף ומיבל תשחית ומיבל תיטמא למיתים.

משנה ח

הסמיכות והתנופות והגשות והקמיצות וההקטרות והמליקות הקבלות והחזיות נוהגות באנשים ואינן נוהגות בנשים חוץ ממנחת סוטה והנזירה שהן מניפות

משנה ט

כל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בארץ ובחוצה לארץ וכל שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן העורלה והכילאים ר' אליעזר אומ' אף החדש

משנה י

כל העושה מצוה אחת מטיבים לו ומאריכים את ימיו ונוחל את הארץ וכל שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבים לו ואין מאריכין את ימיו ואינו נוחל את הארץ וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך הארץ אין זה היישוב המחזיק בשלשתן עליו הכת' אומ' והחוט המשולש לא במהרה ינתק


[1]כך נכתב בכ"י קויפמן; נוסח המשניות הוא על פי כ"י קויפמן.