header2

בר פדייה

בר פדייה

אמורא ארצישראלי בן הדור השני.רבי יהודה בר פדייה מכונה בתלמוד הירושלמי בר פדייה, היה חברו של רבי יוחנן.[1]


[1] ראובן מרגליות, תולדות תנאים ואמוראים חלק ב, עמ' 567.