header2

(ר') שמעון (רב שמן) בר אבא

(ר') שמעון (רב שמן) בר אבא

אמורא בן הדור השלישי; יליד בבל, עלה לארץ ישראל  יש לפני רבי חנינא, אך בייחוד היה תלמידו של רבי יוחנן. הוא לא נסמך, לכן בירושלמי אינו מוזכר בתואר רבי, אך רבי יוחנן התיר לו לדון בהיותו מחוץ לארץ ישראל.