header2

בעל הרחמים

בעל הרחמים

אחד מכינויי האל שמדגיש את רחמנותו של האל לבני האדם. כך נאמר במדרש: 'ר' חוניה בש' ר' יהושע בר אבין ור' זכריה חתניה דר' לוי בש' ר' לוי אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה'.[1]


[1]ויקרא רבה (מהד' מרגליות) פרשת מצורע פרשה יז ד"ה [ד] ר' חוניה.