header2

קורבן תודה (פר של הודיות)

קורבן תודה (פר של הודיות)[1]

קורבן תודה הוא קורבן נדבה שהיה קרב כהודיה לה' על ישועתו, ודיניו מפורטים בתורה.[2] למעשה, קורבן תודה נחשב כסוג של קורבן שלמים, אלא שהוא נאכל ליום ולילה כ'קדשי קדשים'.[3] לרוב ארבעה הם שמביאים קרבן תודה: יורדי ים לאחר שעלו ליבשה, ההולכים במדבריות לאחר שהגיעו למקום יישוב, חולה ש שנתרפא מחוליו והיוצא מבית האסורים. קורבן תודה בא תמיד כקורבן יחיד, והוא לעולם אינו בא כקורבן ציבור. 


[1]ההגדרה מתבססת על הערך 'קרבן תודה' בפרוייקט השו"ת ועל פי הערך בויקיפדיה.

[2]ויקרא ז' י"א – י"ב.

[3]מובאים בו ארבעה סוגי לחמים: עשר חלות לחם חמץ, ושלושים מצות משלושה מינים: עשר חלות מצות, עשרה רקיקי מצות ועשר חלות מורבכות (חלוטות ברותחים).