header2

מונח ניחא

מונח ניחא

מילולית, נוח, מקובל; זהו מונח נפוץ המציע קושיה המורכבת משני חלקים. חלקה הראשון מציין מקרה מובן, קל לפתירה, ואילו השני מקרה בעייתי.[1]


[1]מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 480 – 481.