header2

רבי חנינא (בר חמא)

רבי חנינא (בר חמא)

אמורא ארצישראלי בן הדור הראשון. יליד בבל, עלה לארץ ישראל והתיישב בציפורי. היה תלמידו המובהק של רבי יהודה הנשיא. התפרנס ממסחר בדבש.[1]


[1]ירושלמי פאה פ"ז ה"ג .....