header2

רבי יודן (יהודה) גיריא

רבי יודן (יהודה) גיריא[1]

אפשר כי מדובר ברבי יהודה בן גרים,[2] תנא בן הדור החמישי, תלמיד בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. אפשר כי כונה כך כיוון שהוריו התגיירו,[3] או שאימו התגיירה.[4]


[1]לפי סוקולוף תרגום המילה 'גיריא' אינו ברור. הוא מעלה אפשרות כי מדובר בגוי (ערך 'גירי'י, עמ' 128). אפשר כי מדובר ברבי יהודה בן גרים הנזכר בבלי שבת לג ע"ב (קרבן העדה על הדף), ואפשר כי כונה כך כיוון שהוריו התגיירו (רש"י על בבלי שבת לג ע"ב). לפי עלי תמר (על המקום) רבי יודן מכונה גיריא כיוון שהיה גר, יש אומרים שאימו התגיירה, ויש אומרים שהוריו התגיירו.

[2]בבלי מועד קטן ט ע"א, רק במקום זה נוסף לו הכינוי רבי.

[3]רש"י על בבלי שבת לג ע"ב.

[4]עלי תמר על ירושלמי תענית פ"ג ה"ט דף סו ע"ד.