header2

לוי בר סיסי

לוי בר סיסי

לוי בר סיסי הוא אמורא ארצישראלי בן הדור הראשון (בבבלי מכונה לוי); לאחר מות רבי, כשעמד רבי חנינא בראש הישיבה, ירד לוי בר סיסי לבבל לנהרדעא.